Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Przedsiębiorstwo , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 Koszalin bądź drogą elektroniczną poprzez: daneosobowe@pgkkoszalin.pl. lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin. 

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

III. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przedsiębiorstwo pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2018-05-28 09:57:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2018-05-28 09:58:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki