Zadania komórek organizacyjnych

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

 • ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta,

 • prace związane z estetyzacja miasta,

 • opróżnianie koszy ulicznych,

 • zimowe oczyszczanie miast, zwalczanie skutków zimy,

 • urządzanie terenów zieleni,

 • utrzymanie placów zabaw,

 • likwidacja nielegalnych wysypisk,

 • wywóz odpadów wielkogabarytowych,

 • prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,

 • wywóz odpadów komunalnych,

 • wywóz gruzu,

 • wywóz odpadów segregowanych,

 • ewidencja klientów dotycząca wywozu odpadów,

 • zawieranie umów i aktualizacja wszystkich danych zawartych w umowie,

 • fakturowanie usług,

 • udostępnienie klientowi wszelkich danych o pozostałym zakresie działalności.

REGIONALNY ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW

 • przyjęcie odpadów do zagospodarowania,

 • sortowanie odpadów opakowaniowych,

 • rozdział strumienia odpadów komunalnych zmieszanych,

 • kompostowanie,

 • składowanie odpadów,

 • produkcja i sprzedaż nawozu organicznego EKO-KOMP.
   

KOMUNALNY ZAKŁAD POGRZEBOWY

 • Administrowane cmentarzem komunalnym na podstawie Uchwały Nr 982/96 Zarządu Miasta Koszalina z dnia 26 listopada 1996 roku.

 • Sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.

 • Świadczenie usług pogrzebowych, w zakresie:

           -regulowanie formalności ZUS

           -obsługa pogrzebów  w pełnym zakresie

           -przewóz zmarłych na terenie miasta, kraju i za granicą

           -kremacja zwłok

           -prace budowlane (budowanie grobowców)

           -pielęgnacja grobowców w pełnym zakresie

           -sprzedaż akcesoriów.
 

DZIAŁ FINANSOWY

 • Prowadzenie bieżących i prawidłowych księgowań zaszłości gospodarczych, dotyczących finansowania działalności eksploatacyjnej inwestycyjnej i specjalnej.

 • Dekretowanie dokumentów rachunkowych dotyczących zaszłości gospodarczych Przedsiębiorstwa.

 • Sporządzanie sprawozdawczości finansowej działalności Przedsiębiorstwa.

 • Prowadzenie ewidencji środków nietrwałych w użytkowaniu wg miejsc użytkowania oraz ustalanie różnic inwentaryzacyjnych związanych ze zmianą miejsca użytkowania lub osób materialnie odpowiedzialnych.

 • Nanoszenie na bieżąco wpływów za wykonane usługi.

 • Windykacja należności.
   

DZIAŁ EKONOMICZNY

 • Opracowywanie planów techniczno-ekonomicznych Przedsiębiorstwa, w oparciu o wskaźniki i instrukcje określające szczegółowe zasady i tryb ich opracowania.

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 • Opracowywanie cennika na usługi.
   

DZIAŁ KADR

 • Kontrolowanie przestrzegania dyscypliny- pracy i zasad etyki zawodowej.

 • Prowadzenie akt osobowych , ewidencji wojskowej konta zwolnień lekarskich oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
   

DZIAŁ TECHNICZNY

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków trwałych o niskiej wartości początkowej.

 • Utrzymanie odpowiednie stanu zapasów magazynowych.

 • Prowadzenie spraw dotyczących likwidacji maszyn, urządzeń , sprzętu oraz zbędnych oraz niezagospodarowanych obiektów.

 • Sporządzanie dokumentów będących podstawą rozliczeń z ubezpieczycielem w zakresie gospodarki środkami trwałymi.

 • Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z zaopatrzeniem i gospodarką magazynową.

 • Przeprowadzanie remontów budynków biurowych.

 • Nadzór nad książkami obiektów.

Wytworzył:
Joanna Teter
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2003-08-26 13:50:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2018-12-04 18:52:58)