według aktów prawnych

  1. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)
  2. USTAWA O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)
  3. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)
  4. USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95)
  5. USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
  6. USTAWA O GOSPODARCE KOMUNALNEJ z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43)
  7. USTAWA O LASACH z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 444)
  8. USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 724)