Majątek Spółki

Ogółem wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2017 wynosiła 39.855.040,47 (złotych netto)

W tym:

 

  I. Wartości niematerialne i prawne                     625,00   
 II. Środki trwałe          39 854 415,47   
 -         Grunty                80 102,60   
 -         Budynki, lokale          25 600 519,63   
 -         Urządzenia techniczne i maszyny            9 678 038,13   
 -         Środki transportu             4 058 740,71   
 -         Inne środki trwałe                 119 052,20   
 -         Środki trwałe w budowie              258 019,20   
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                59 943,00