przed-dzial-akt-zal

Przedmiotem działalności Spółki, z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest:
1)    01.11.Z – Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
2)    01.13.Z – Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;
3)    01.24.Z – Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych;
4)    01.25.Z – Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów;
5)    01.29.Z – Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;
6)    01.30.Z – Rozmnażanie roślin;
7)    02.10.Z – Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
8)    02.20.Z – Pozyskiwanie drewna;
9)    02.30.Z – Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna;
10)    02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem;
11)    33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
12)    33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
13)    35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej;
14)    35.14.Z – Handel energią elektryczną;
15)    35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych;
16)    37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
17)    38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
18)    38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
19)    38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
20)    38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
21)    38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych;
22)    38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
23)    39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami;
24)    42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad;
25)    43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
26)    43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;
27)    43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
28)    43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie - sklasyfikowane;
29)    45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
30)    46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
31)    46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
32)    46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
33)    46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
34)    46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
35)    49.41.Z – Transport drogowy towarów;
36)    52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;
37)    68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
38)    68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
39)    71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;
40)    71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
41)    71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
42)    75.00.Z – Działalność weterynaryjna;
43)    77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
44)    77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
45)    77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
46)    77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając  komputery;
47)    77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
48)    81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
49)    81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
50)    81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
51)    81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
52)    81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
53)    85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
54)    96.03.Z – Pogrzeby i działalność pokrewna;
55)    96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Wytworzył:
Piotr Hossa
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2003-09-16 08:11:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2019-07-01 11:32:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki