Majątek Spółki

Ogółem wartość majątku trwałego na dzień 31-12-2022 wynosiła 46 953 713,38 zł (netto)
W tym:
 
I. Wartości niematerialne i prawne
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
46 594 172,38
1. Środki trwałe
45 592 461,67
 -         Grunty
   80 102,60
 -         Budynki, lokale
25 227 509,20
 -         Urządzenia techniczne i maszyny
9 056 775,48
 -         Środki transportu
10 874 939,38
 -         Inne środki trwałe
353 135,01
2. Środki trwałe w budowie
1 001 710,71
III. Należności długoterminowe
0,00
IV. Inwestycje długoterminowe
0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
359 541,00
Wytworzył:
Magdalena Spisak-Kliber
(2023-06-22)
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2019-06-05 08:52:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2023-06-22 13:23:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki